صفحه اصلی / دانشجویی

دانشجویی

دپارتمان امور دانشجویی انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها، از طریق مشاوره های مبتنی بر دانش با هدف ارتقا عملکرد سازمانی در حوزه های بهداشت و درمان وظایف ذیل را بر عهده دارد:

  • تدوین سیاست ها و برنامه های دانشجویی
  • تسهیل گری ارتباط بین دانشجویان و حوزه مدیریتی انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
  • ایجاد سازوکار شکل دهی گروه های مطالعاتی دانشجویی در حوزه های مدیریت، اقتصاد و سیاست گذاری سلامت
  • شناسایی بستر های لازم جهت مشارکت دانشجویان در امور مدیریتی و سیاستی
  • زمینه سازی به منظور بهره گیری از خلاقیت و ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهشی