صفحه اصلی / شرایط عضویت

شرایط عضویت

عضویت در انجمن به طرق ذیل می باشد:

  • عضویت پیوسته:

هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های اداره امور بیمارستان ها، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اقتصاد بهداشت، مدیریت و سیاست گذاری سلامت باشند می توانند طبق ضوابط مذکور در این اساس نامه به عضویت انجمن درآیند.

  • عضویت وابسته:

افرادی که حایز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت انجمن در آیند:

دانشجویان رشته های اداره امور بیمارستان ها و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های بهداشت، پیراپزشکی و کلیه مدیران، سرپرستاران، روسای واحد های بیمارستان های کشور که فاقد مدرک تحصیلی مربتط با بند “عضویت پیوسته” می باشند.

  • عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند، می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.