صفحه اصلی / اهداف

اهداف

  • ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سیار کارشناسانی که به نحوی در شاخه های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.
  • همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی
  • تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی و بهداشتی درمانی، موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی
  • ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطه
  • ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی، بهداشتی و درمانی
  • تهیه و تدوین و انتظار نشریات علمی و آموزشی
  • برگزاری گردهمایی آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
  • فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان
  • مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن
  • جلب حمایت نهاد های بین المللی برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور