صفحه اصلی / ماموریت

ماموریت

مشارکت در تأمین و حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه

ارائه خدمات بهداشتی درمانی، نظام آموزش و پژوهش سلامت کشور