صفحه اصلی / پژوهشی

پژوهشی

دپارتمان پژوهشی انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها، با هدف ارتقا و مدیریت اثربخش حوزه پژوهش در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سیاست گذاری سلامت و اقتصاد بهداشت وظایف ذیل را بر عهده دارد:

  • تدوین سیاست ها و برنامه های پژوهشی حوزه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سیاست گذاری سلامت و اقتصاد سلامت
  • انجام بررسی‌های لازم جهت احصای نیازهای پژوهشی رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سیاست گذاری سلامت و اقتصاد سلامت
  • مشارکت در برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و جشنواره
  • فرآهم آوردن الزامات مناسب جهت کاربست دانش مطالعات حوزه بهداشت و درمان
  • ایجاد سازوکار لازم به منظور منتورینگ پژوهشی
  • جلب مشارکت اساتید، دانشجویان و صاحب نظران حوزه مربوطه به نگارش مقالات، طرح پژوهشی و کتاب
  • نیاز سنجی و برگزاری دوره های توانمند سازی پژوهشی