صفحه اصلی / مشاوره و ارائه خدمت

مشاوره و ارائه خدمت

دپارتمان مشاوره و ارائه خدمت انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها، از طریق مشاوره های مبتنی بر دانش با هدف ارتقا عملکرد سازمانی در حوزه های بهداشت و درمان وظایف ذیل را بر عهده دارد:

  • پذیرش نقش و مسئولیت تسهیل‌‌گری در امور بهداشتی درمانی با هدف تحلیل، جهت دهی و توسعه فعالیت ها
  • ارائه مشاوره اجرایی مبتنی بر تسهیل فرآیند های سازمانی در حوزه مدیریت و سیاست گذاری و اقتصاد سلامت
  • ایجاد ارتباط بین متخصصی امر مدیریت، سیاست گذاری و اقتصاد سلامت و مراکز بهداشتی درمانی