صفحه اصلی / اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت تصاویر
دکتر محمد عرب رئیس 
دکتر نادر مرکزی مقدم دبیر
دکتر حجت رحمانی خزانه دار
دکتر علی اکبری ساری عضو هیئت مدیره
دکتر ساناز زرگر عضو هیئت مدیره
دکتر سید مرتضی سیادتان عضو هیئت مدیره
سعید خان محمدی بازرس